MENU
0
Košík je prázdný

Obchodní podmínky

14.01.2022

Obchodní podmínky VanCo.cz pro prodej zboží ke stažení
 

I. Úvodní ustanovení


1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen "OP") společnosti VanCo.cz s.r.o., se sídlem v Praze 1, Vojtěšská 17, IČ: 25762702, zaps. v OR vedeném MS v Praze v odd. C, vl. 67978, (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání a plnění závazkových vztahů při dodávkách zboží prodávajícím kupujícímu. Případné odchylky od těchto OP mohou být sjednány mezi prodávajícím a kupujícím individuálně v rámci zvláštní smlouvy, a to vždy v písemné formě. Tyto OP platí rovněž pro nákup v internetovém obchodě: www.wifi-shop.cz, jehož provozovatelem je prodávající.

2. Podepíše-li kupující smlouvu s prodávajícím nebo předá-li či sdělí prodávajícímu svou objednávku na dodávku zboží (včetně objednávky z internetového obchodu prodávajícího), potvrzuje tím, že se seznámil s těmito OP a projevuje tím výslovný souhlas s těmito OP, platnými a účinnými v momentě uzavření smlouvy nebo odeslání objednávky, které se stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Souhlasem s OP je také podmíněna registrace kupujícího v internetovém obchodě prodávajícího.

3. Prodávající v rámci své podnikatelské činnosti realizuje velkoobchodní a maloobchodní prodej zboží.

4. Tyto OP jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího: www.wifi-shop.cz v sekci „dobré vědět“  a v každém jeho prodejním či skladovém místě.

5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, neupravené těmito OP, zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění.  Pokud spotřebitel smluvní stranou není, řídí se vztahy, neupravené těmito OP, zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „OZ“).

6. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

7. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

8. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy


1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, vyjma smluvených nákladů na dodání, (případné internetové, telefonické, aj. náklady na připojení – dle podmínek operátora kupujícího).

2. Před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího může být požadována úhrada kupní ceny. Případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu je požadována v případě individuálních a specifických požadavků ze strany kupujícího.

3. Předmětem smluv, uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím, v souladu s těmito OP, není opakované plnění.

4. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14ti dní. Podmínky, lhůty a postupy pro uplatnění tohoto práva jsou obsaženy v čl. VIII. těchto OP.

5. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a v případě smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6. V případě, že je zboží doručováno kupujícímu prostřednictvím třetí osoby, jsou kupujícímu účtovány náklady spojené s dodáním zboží dle příslušných položek ceníku prodávajícího. V případě, že náklady na dodání nelze stanovit předem, mohou být účtovány dodatečně.

7. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Kupující spotřebitel se může obrátit se svojí stížností na prodávajícího prostřednictvím emailu, faxu, doporučené pošty či telefonicky. Dále se kupující spotřebitel může se svojí stížností (se svým podnětem) obrátit na Českou obchodní inspekci (internetové stránky České obchodní inspekce: www.coi.cz) jako na příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.  

8. Uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 31 a § 32 OZ. Osoba vykonávající dohled nad nezletilým odpovídá za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilého dle § 2920 a § 2921 OZ.

9. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována elektronicky, prostřednictvím systému prodávajícího, po dobu nejméně 2 let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění. Prodávající umožní kupujícímu spotřebiteli přístup k uzavřené smlouvě formou výpisu z elektronického systému prodávajícího.

10. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v jazyce českém. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí výklad smlouvy v českém jazyce.

11. Postup vedoucí k uzavření smlouvy je patrný z těchto OP. Postup vedoucí k uzavření smlouvy v rámci internetového obchodu je patrný z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a v případě potřeby změnit či opravit.
 

III. Uzavření kupní smlouvy – objednávka zboží


1. Prodej je uskutečňován na základě objednávek kupujícího. Objednávky mohou být zaslány prodávajícímu elektronickou poštou na adresu obchod@vanco.cz, faxem, poštou, nebo mohou být předány osobně či sděleny ústně, v případě velkoobchodního prodeje mohou být objednávky prováděny též telefonicky. Dále mohou být objednávky odeslány z internetového obchodu prodávajícího na adrese www.wifi-shop.cz. Jakákoliv z výše zmíněných forem objednávek je závazná.


2. Objednávka je jednostranný závazný úkon kupujícího. Objednávka musí obsahovat zejména údaje pro identifikaci kupujícího, údaje pro vystavení účetních dokladů, zejména identifikační číslo a DIČ v případě účetních jednotek, druh a požadované množství zboží, další údaje nutné pro odběr, případně doručení zboží (termín dodávky, způsob dopravy apod.), e-mailovou kontaktní adresu nebo jiný kontakt pro potvrzení objednávky. Za objednávku uskutečněnou kupujícím v internetovém obchodě se vždy považuje objednávka uskutečněná prostřednictvím uživatelského jména a hesla kupujícího. Kupující je povinen udržovat své uživatelské jméno a heslo kupujícího v tajnosti a nevyzrazovat je třetím osobám. V případě porušení povinnosti dle ustanovení předchozí věty kupující nese odpovědnost za škody vzniklé zneužitím uživatelského jména a hesla kupujícího při objednávkách učiněných prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.


3. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku prostřednictvím zprávy zaslané na kontaktní místo uvedené v objednávce. Kupní smlouva je uzavřena odesláním potvrzení objednávky kupujícímu. Pokud není v objednávce uveden termín dodávky, předpokládá se obvyklá dodací lhůta, přičemž prodávající ve zprávě sdělí kupujícímu předpokládaný termín dodávky a současně potvrdí kupujícímu cenu zboží.


4. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího zálohu na cenu zboží ve výši stanovené prodávajícím, zejména v případě nestandardních objednávek ve smyslu objemu i obsahu. Prodávající zahájí zpracování objednávky až po úhradě zálohy kupujícím. Není-li záloha uhrazena ve sjednaném, zpravidla třídenním termínu splatnosti, má se za to, že prodávající objednávku neakceptoval a o této skutečnosti informuje kupujícího. Pokud zájem kupujícího i nadále trvá, je kupující povinen učinit novou objednávku.


5. V případě, že prodávající nemůže zajistit splnění objednávky ve smyslu jejího znění, avšak je možné ji splnit jiným odpovídajícím či přiměřeným způsobem, potvrdí prodávající kupujícímu přijetí objednávky s výhradou, přičemž sdělí kupujícímu rozsah a důvod nemožnosti plnění a návrh řešení. Jestliže kupující nevyjádří souhlas s navrženým řešením nejpozději následující pracovní den, bude objednávka zrušena jako neakceptovatelná a závazkový právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím nevznikne.


6. Prodávající je oprávněn neakceptovat objednávku, zejména jejíž splnění je za stanovených podmínek nemožné nebo je-li učiněna kupujícím, za kterým prodávající eviduje pohledávku po splatnosti nebo který z jiných důvodů nepožívá dostatečné důvěry u prodávajícího. Prodávající informuje kupujícího o neakceptovaných objednávkách bez zbytečného odkladu.


IV. Realizace a storno objednávky


1. Realizací objednávky se rozumí expedice zboží ze skladu prodávajícího, případně dodání zboží v souladu s dodacími podmínkami uvedenými v objednávce nebo zahájení přepravy zboží kupujícímu.


2. Kupující může bez dalšího zrušit jednostranným úkonem svou objednávku učiněnou v písemné formě do momentu jejího potvrzení (akceptace) prodávajícím, a to výhradně elektronickou poštou, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Případné ústní zrušení objednávky musí být následováno dle ustanovení předchozí věty.


3. Až do okamžiku odeslání zboží je kupující oprávněn poštou, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu sdělit prodávajícímu, že zboží odmítá převzít; takové oznámení se však považuje za porušení povinnosti k odebrání zboží kupujícím. Povinnost prodávajícího dodat kupujícímu zboží doručením oznámení kupujícího zaniká. Tímto ustanovením není dotčeno zákonné právo kupujícího, který je spotřebitelem, odstoupit od smlouvy bez jakékoli sankce.


4. Potvrzená objednávka (smlouva) může být rovněž zrušena po vzájemné dohodě smluvních stran. Prodávající má v tomto případě právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřizováním objednávky.


5. Nebyla-li objednávka realizována ve sjednaném termínu nezávisle na vůli smluvních stran, sjednají strany náhradní termín realizace, přičemž tento termín by měl být stanoven v souladu s objektivními možnostmi pro splnění závazku.


6. Kupující má právo zrušit svou objednávku (odstoupit od smlouvy), jestliže tato nebyla realizována ve sjednaném termínu, ani v termínu náhradním. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o svém rozhodnutí zrušit takovou objednávku. Prodávajícímu v takovém případě zaniká nárok na náhradu nákladů spojených s vyřizováním objednávky.


7. Má-li být zboží dle objednávky odebráno kupujícím nebo jeho zmocněncem ze skladu prodávajícího a toto nebylo ve sjednaném termínu odebráno, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu skladné ve výši 0,5 % kupní ceny včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. Není-li zboží vyzvednuto ani po 14 dnech od sjednaného termínu dodávky, je takový případ považován za podstatné porušení smlouvy na straně kupujícího a prodávající je oprávněn stornovat objednávku.


V. Cena zboží, platba za zboží


1. Cena se sjednává jako smluvní na základě návrhu prodávajícího. Jako návrh cen zveřejňuje prodávající ceníky, a to v případě maloobchodního prodeje maloobchodní ceník a v případě velkoobchodního prodeje velkoobchodní ceník. Ceníky jsou zveřejňovány na stránkách internetového obchodu prodávajícího – na adrese www.wifi-shop.cz.


2. Prodávající i kupující jsou vázáni cenou platnou v den přijetí objednávky, uvedenou v příslušném ceníku. Prodávající může provést korekci ceny, která byla v důsledku selhání techniky či lidského faktoru chybně uvedena v informačních a propagačních materiálech prodávajícího. Prodávající neodpovídá za chyby vzniklé při přepisu a grafickém zpracování obchodních a technických materiálů. Pokud kupující změnu ceny z uvedených důvodů neakceptuje, má prodávající právo od smlouvy odstoupit.


3. Platbu za zboží je v rámci maloobchodního prodeje možné uskutečnit některým z následujících způsobů:

 • a) v hotovosti na pokladně prodávajícího (při odběru zboží kupujícím ze skladu),
 • b) dobírkou (při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím spediční firmy),
 • c) převodem nebo v hotovosti ve prospěch bankovního účtu před odběrem zboží na základě proforma faktury (zboží je expedováno až po obdržení příslušné úhrady),
 • d) platbou on-line prostřednictvím platebního systému Raiffeisenbank, a.s. (tento způsob úhrady je použitelný pouze pro internetový obchod a maloobchodní prodej) – zboží je expedováno až po obdržení příslušné úhrady,
 • e) platbou prostřednictvím platební karty na prodejně prodávajícího nebo v prostředí internetového obchodu (tento způsob úhrady je použitelný pouze pro maloobchodní prodej) – zboží je expedováno po obdržení příslušné úhrady.


4. Platební podmínky v rámci velkoobchodního prodeje mohou být stanoveny individuálně v rámcové kupní smlouvě.
 

VI. Dodávka zboží


1. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci (v případě kupujícího spotřebitele se tato věta uplatní, pokud dopravce určil kupující spotřebitel, aniž mu byl prodávajícím nabídnut). V případě kupujícího spotřebitele je mu zboží odevzdáno, až mu je předá dopravce.


2. Zboží je možné odebrat v prodejních místech prodávajícího, případně může být zboží dodáno na adresu příjemce uvedenou v objednávce.


3. V případě, že je zboží dodáváno (zasíláno) prostřednictvím třetí osoby, jsou kupujícímu účtovány náklady spojené s dodáním zboží, případně i s vybráním ceny (dobírkou) dle příslušných položek ceníku prodávajícího.


4. Prodávající vyúčtuje kupujícímu případné náklady spojené s opakovaným doručením zboží, pokud toto nebylo při prvním pokusu o doručení možné doručit z důvodů na straně kupujícího.


5. Zároveň s expedicí zboží jsou vystaveny průvodní doklady ke zboží, tj. Faktura – daňový doklad a Dodací list. Dodací list plní současně funkci Záručního listu.


6. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Předá-li prodávající dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou (dle volby kupujícího), přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci předáním zboží dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.
 

VII. Přechod vlastnického práva ke zboží, ostatní ustanovení


1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází z prodávajícího na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny, včetně souvisejících plateb a smluvních pokut mezi stranami sjednaných nebo vyplývajících z právních předpisů. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již převzetím zboží.


2. V případě, že předmětem nebo součástí dodávky je softwarový produkt, je kupující povinen dbát ustanovení příslušné licenční smlouvy produktu a příslušných právních ustanovení, zejména zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.


3. Kupující je oprávněn v rámci své podnikatelské činnosti prodávat a kompletovat dodané zboží. Kupující nesmí v případě, že zboží je určeno k dalšímu prodeji, měnit obchodní značky spojené se zbožím, ani podnikat kroky, které by mohly mít za následek poškození dobrého jména prodávajícího nebo způsobit jinou újmu prodávajícímu nebo třetím osobám. V případě, že kupující kompletuje, montuje nebo jinak zpracuje zboží s tím, že výsledkem takové činnosti bude vytvoření nové věci určené pro její další prodej, je kupující oprávněn přiměřeným způsobem označit svůj produkt značkou, přičemž nesmějí být dotčena práva výrobců komponent. Kupující je povinen zajistit, aby jeho závazky vyplývající z tohoto ustanovení OP byly dodrženy i jeho právními nástupci nebo dalšími odběrateli zboží nebo zpracovaného, smontovaného či jinak upraveného zboží dodaného kupujícímu prodávajícím.


4. Ve smyslu § 630 OZ se prodlužuje promlčecí doba každého práva prodávajícího vůči kupujícímu na dobu deseti (10) let od doby, kdy taková promlčecí doba ve vztahu k tomuto právu mohla být uplatněna poprvé.
 

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího spotřebitele


1. V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14ti dnů ode dne převzetí zboží/ ode dne převzetí poslední dodávky zboží v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí/ ode dne převzetí první dodávky zboží v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží.


2. Kupující spotřebitel může od smlouvy odstoupit prostřednictvím elektronické pošty na adrese obchod@vanco.cz, faxu uvedeného na internetových stránkách prodávajícího, korespondenčně na adrese: VanCo.cz s.r.o., U Čokoládoven 818/9, 143 00, Praha 12 - Modřany, nebo osobně v prodejním místě prodávajícího. V odstoupení od smlouvy uvede kupující spotřebitel číslo nákupního dokladu, případně číslo objednávky, konkrétní položky z faktury, u kterých se rozhodl odstoupit od smlouvy, číslo bankovního účtu pro vrácení peněz, kontaktní údaje (email, telefon) a přiloží kopii dokladu (faktury). Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle doporučenou poštou na adresu: VanCo.cz s.r.o., U Čokoládoven 818/9, 143 00, Praha 12 - Modřany, nebo předá prodávajícímu v prodejním místě prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel (úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal), a to na své náklady.


3. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající, bez zbytečného odkladu – nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (vyjma případů, kdy má kupující spotřebitel právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.


4. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněží prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


5. Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.


6. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že pokud jsou se zbožím kupujícímu spotřebiteli poskytnuty dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že pokud dojde ze strany kupujícího spotřebitele k využití práva odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i sním související poskytnuté dárky, včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení na straně kupujícího spotřebitele.


7. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.


8. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • a) o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • b) o dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze a zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • f) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 

IX. Reklamační řád


1. Prodávající odpovídá dle § 2099 an. OZ kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, tedy že bylo předáno kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později.


2. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.  Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu. Bylo-li zboží dle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.


3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Kupující zboží dle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.


4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí:

 • a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 • b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
 • c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li je, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
 

5. Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.


6. Na jednotlivé druhy zboží může být poskytnuta prodloužená záruka, a to za stejných podmínek, za jakých poskytují záruku výrobci a dovozci tohoto zboží (dodavatelé prodávajícího). Prodlouženou záruku vyznačí prodávající u příslušného zboží v dodacím listu.


7. U zboží typu software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost instalačních médií, otevřením ochranných prostředků se kupující stává uživatelem softwarového produktu v souladu s licenčním ujednáním a takové zboží není možné vrátit prodávajícímu.


8. Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady zboží zaniká mj. v případě, kdy

 • a) záruční lhůta již uplynula,
 • b) se zbožím bylo nakládáno v rozporu s účelem, ke kterému je určeno,
 • c) zboží je úmyslně či neúmyslně poškozeno v důsledku nesprávné obsluhy, v důsledku teplotních vlivů, vody, vlhka, prašnosti, kolísání síťového napětí, elektrického výboje, vyšší moci,
 • d) jednotlivé díly zboží jsou mechanicky poškozeny,
 • e) jsou porušeny či odstraněny výrobní, bezpečnostní a záruční plomby, štítky, příp. jiné ochranné prvky zabraňující otevření či rozebrání věci, nebo zabezpečující jednoznačnou identifikaci zboží,
 • f) škoda – vada na zboží vznikla v důsledku počítačových virů nebo byla způsobena v důsledku užití nevhodného nebo neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 • g) zboží bylo poškozeno v důsledku nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 

9. Kupující uplatňuje reklamaci u prodávajícího, pro vybrané druhy zboží může být stanoveno uplatňování reklamace přímo v rámci značkového záručního servisu. Náklady na předložení zboží k reklamaci hradí kupující. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva, které je třeba uplatnit do 1 měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
 

10. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné. Neoprávněně uplatněné záruční opravy a pozáruční opravy jsou kupujícímu účtovány dle příslušného ceníku.
 

11. Prodávající neodpovídá za ztrátu či poškození jakýchkoli dat kupujícího. Prodávající neodpovídá za případné ztráty dat vzniklé v důsledku poruchy technického zařízení či datového média nebo vzniklé během provádění servisních prací.
 

12. Prodávající neodpovídá kupujícímu za plnou kompatibilitu prodávaných komponent s jinými, ani kompatibilitu softwarových aplikací.
 

13. Kupující může uplatnit reklamaci u prodávajícího těmito způsoby:

 • a) prostřednictvím internetového obchodu s následným zasláním reklamovaného zboží na adresu: VanCo.cz s.r.o., U Čokoládoven 818/9, 143 00, Praha 12 - Modřany nebo osobním doručením reklamovaného zboží do prodejního místa prodávajícího; Reklamace je uplatněna v okamžiku doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.
 • b) zasláním reklamovaného zboží s průvodním dopisem (průvodní dopis musí obsahovat: popis závady, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní informace na kupujícího včetně telefonního čísla a emailové adresy) a s kopií nákupního dokladu nebo záručního listu na adresu: VanCo.cz s.r.o., U Čokoládoven 818/9, 143 00, Praha 12 - Modřany nebo
 • c) osobním doručením reklamovaného zboží do prodejního místa prodávajícího společně s kopií nákupního dokladu nebo záručního listu.
 

14. Pokud si kupující, který reklamuje zboží, zboží nevyzvedne do 14 dnů od vyřízení reklamace, uplatní se přiměřeně ustanovení § 1975 OZ o prodlení věřitele (kupujícího) v návaznosti na ustanovení § 2913 OZ o náhradě škody způsobené porušením smluvní povinnosti, a kupující je povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění, a to ve výši 30,- Kč za každý započatý den prodlení.


15. Pokud si kupující nevyzvedne reklamované zboží ve lhůtě šesti měsíců ode dne vyřízení reklamace, má prodávající právo zboží, v souladu s ustanovením § 2126 OZ, prodat. Prodávající o zamýšleném prodeji kupujícího předem vyrozumí na emailovou adresu uvedenou kupujícím a poskytne mu dodatečnou přiměřenou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží, vyplatí prodávající kupujícímu výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění, nákladů prodeje a nákladů poštovného za nevyzvednuté či odmítnuté objednávky. Právo na výtěžek prodeje musí kupující uplatnit u prodávajícího.
 

Vadné plnění – porušení smlouvy podstatným způsobem

 

1. Pokud má zboží vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání, jedná se porušení smlouvy podstatným způsobem.


2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • b) na odstranění vady opravou věci,
 • c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • d) odstoupit od smlouvy.
 

3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě porušení smlouvy nepodstatným způsobem.


4. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 

Vadné plnění – porušení smlouvy nepodstatným způsobem

 

1. Vady zboží odstranitelné, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady (vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.) jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy.


2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.


3. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 
 

Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (spotřebitel)1. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady, tedy zejména:

 • a) věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 

2. Projeví-li se vada v průběhu 6ti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, to neplatí:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.
 

3. Nemá-li věc výše stanovené vlastnosti, může kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.


4. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.


5. Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.


6. Právo z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující spotřebitel vadu sám způsobil.


7. Prodávající kupujícímu spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy kupující spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující spotřebitel požaduje. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


8. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, za předpokladu, že je to možné. Ve složitějších případech rozhodne do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená dle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 
 

Zvláštní ustanovení týkající se reklamací zboží pro kupující kategorie koncový uživatel a D1 – Expresní reklamace1. Kupující, který nakoupí zboží za ceny označené v ceníku prodávajícího jako ceny kategorie Koncový uživatel a D1, u něhož se v záruční době projeví vady, za něž odpovídá prodávající, může požadovat, aby mu po dobu vyřízení reklamace prodávající bezplatně poskytl náhradní zboží, nebo, není-li to možné zejména z důvodu, že takové zboží nemá na skladě nebo se již nevyrábí, zboží sloužící stejnému účelu se stejnými nebo lepšími parametry. Kupující je povinen odevzdat zboží s vadami prodávajícímu za účelem posouzení oprávněnosti reklamace.


2. Právo podle předchozího odstavce kupující nemá v případě, je-li reklamace zjevně neopodstatněná, jedná-li se o zboží vyloučené z expresních reklamací nebo má-li prodávající oprávněné pochybnosti, že za vady odpovídá.


3. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, považuje se za vyřízenou (resp. vady zboží odstraněny) poskytnutím náhradního zboží podle odstavce 1 a kupující se  stává vlastníkem náhradního zboží.


4. V případě, že reklamace bude prodávajícím uznána jako neoprávněná (bez ohledu na to, zda zboží má vady či nikoli), je kupující povinen poskytnuté náhradní zboží včetně veškerého příslušenství a původních obalů vrátit prodávajícímu, a to do tří dnů ode dne zamítnutí reklamace. Nesplní-li kupující tuto svou povinnosti, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku kupní ceny včetně DPH za původně dodané zboží.


5. Ustanovení OZ o odpovědnosti za vady zboží, resp. nároky spotřebitele z vad zboží zůstávají nedotčeny.
 

XII. Závěrečná ustanovení


1. Prodávající a kupující prohlašují, že jejich úmyslem je učinit tyto OP nedílnou součástí mezi nimi uzavřené smlouvy, dohody či ujednání ve vztahu k prodeji zboží dodaného prodávajícím kupujícímu a že jejich obsah a přistoupení k nim je v souladu s jejich svobodnou, určitou vážnou vůlí prostou omylu a nejsou sjednány v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro žádnou ze smluvních stran. Prodávající a kupující prohlašují, že tyto OP budou stranami vykládány v dobré víře.


2. Prodávající je výslovně oprávněn započíst jakékoli své splatné pohledávky vůči kupujícímu proti jakékoli platbě kupujícímu, ke které by byl povinen.


3. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu veškeré zásahy třetích osob směřující k zatížení nebo odnětí majetku kupujícího nebo majetku prodávajícího v držení kupujícího, jako např. exekuce, v důsledku kterých by mohlo dojít k omezení, zdržení či nemožnosti plnění kupujícím nebo ohrožení práv prodávajícího.


4. Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje, které požívají zvláštní právní ochranu, nebudou prodávajícím zveřejněny či předány třetí osobě bez souhlasu kupujícího, s výjimkou stanovenou právními normami (např. v daňovém či trestním řízení).


5. Zaplacením smluvní pokuty kupujícím prodávajícímu podle kteréhokoli ustanovení těchto OP nezaniká právo prodávajícího na náhradu škody v plné výši.


6. Kupující uděluje výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na jeho elektronickou adresu. Tento svůj souhlas může kdykoli odvolat.


7. Kupující souhlasí, aby prodávající zpracovával osobní údaje kupujícího, které mu kupující sdělil nebo sdělí a/nebo které prodávající získal či získá v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, a to za účelem jejich využívání v rámci předmětu podnikání prodávajícího, poskytování informací o činnosti prodávajícího a informací o zboží a službách nabízených prodávajícím. Tento svůj souhlas může kdykoli odvolat.


8.Tyto OP vstupují v platnost dnem 01. února 2016, nahrazují předchozí změní OP a platí do odvolání.

 

V Praze dne 01. února 2016

Ing. Tomáš Vaníček, jednatel společnosti

Naposledy navštívené